Déjà Vu I & II
  • Sviluppatore: Kemco
  • Produttore: Vatical Entertainment
  • Anno: 1999
  • Genere: Adventure
  • N. max di giocatori: 1
  • N. di livelli: n/a
  • Difficoltà: medio/alta
  • Ricomincia da capo una volta finito: no
  • Savestate: sì (VisualBoyAdvance 1.7.2)
  • Finale & savestate forniti da: Giancarlo

Le sequenze finali:
Déjà Vu IDéjà Vu II

© 2006 GamEnd Team.